izmir avukat

Davacı vekili, izmir avukat davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin emeklilik sebebi ile Toplu İş Sözleşmesinin 36. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine istinaden fesih edildiğini, geçerli Toplu İş Sözleşmesinde emekliliği hak eden işçilerin emekliliğe sevk edilebilecekleri şeklinde düzenleme olduğunu işlemlerin avukat izmir mevzuata uygun olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, T’ nin 36. maddesinin incelenmesinde kıdem tazminatının tutarı ile ilgili bir düzenleme olduğu ve iş sözleşmesinin feshi ile ilgili herhangi bir düzenleme getirmediği, 4857 sayılı İş Kanununda emekliliğe hak kazanmanın geçerli bir fesih sebebi olarak düzenlenmediği izmir boşanma avukatları dolayısıyla davalının davacının iş sözleşmesini feshetmesinin geçerli ve haklı bir sebebe dayanmadığı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm davalı işveren tarafından temyiz edilmiştir.