Aylık arşivler: Ocak 2017

Ankara Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma davaları, daha karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte davası hukuki bir sebebe dayanarak davasını açmıştır ve bu sebebin ispatı gerekir. Diğer yandan hukuki prosedürler de çekişmeli boşanmalarda daha komplike olmaktadır. Kendisine açılmış bir boşanma davasında bireyler kendi savları üzerinden davayı yürütmek adına karşı dava açabilmektedir. Böylesi bir durumda her iki taraf da kendi nedenleri üzerinden davayı yürütüler. Hakim iki tarafında boşanma nedeninin ispatı için tanık dinleme ve delilleri inceleme işlemi yürütür. Burada tanıklara olayların gelişme şeklini, eşlerin tutum ve davranışlarını soracaktır. Hakimin bu tür soruları sormasındaki amaç boşanma için yeterli bir neden olup olmadığının anlaşılması kadar, eşlerin boşanma davasında kusur oranlarının da belirlenmesidir.

Boşanma davasında hakim ne sorar diye merak eden kişiler, burada uzman bir boşanma avukatı ile dava sürecini yürütmeleri durumunda avukat, sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması adına gerekli bilgiyi ayrıntılı bir şekilde sunacaktır.

Ankara Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların boşanma yönünde ortak irade sergiledikleri dava türüdür. Burada hakim boşanmayı getiren olayların incelenmesine gerek duymadan, yalnızca eşlere boşanmak isteyip istemedikleri, boşanma sonrası maddi ve manevi tüm hususlarda uzlaşma içerisinde olup olmadıkları gibi sorular yöneltir. Eşler anlaşmalı boşanmalarda zorunlu olan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlayarak hakim huzuruna çıkar. Hakim de anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde yer alan nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi hususlarda eşlerin protokol içerisinde mutabık kaldıkları anlaşma zemini hakkında sorular sorar. Örneğin, eşler nafaka konusunda kendi aralarında anlaşmışlardır ve boşanma protokolü içerisinde bunu beyan etmişlerdir. Hakim iki tarafında bu uzlaşmayı kabul edip etmediklerini tekrar kendilerinden dinlemek adına bu hususta sorular yöneltecektir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim ne sorar diyen kişiler açısından hakimin soruları, uzlaşma zemininin teyit edilmesi yönünde olmaktadır. Diğer bir değişle hakim anlaşmalı boşanma protokolünde yer alan, şartların varlığı hakkında sorular soracaktır.

Ankara Boşanma Avukatları

Ankara Boşanma davası açmak isteyen ya da boşanma davası açmış ve henüz duruşması görülmemiş kişilerin merak ettiği hususlardan birisi de boşanma davasında hakim ne sorar konusudur. Boşanma davasında hakim ne sorar diye merak eden bireylerin bilmesi gereken, hakimler, boşanmayı getiren olayların ne olduğu, evlilik içerisinde nasıl cereyan ettiği, tarafların boşanmayı getiren olaylardaki rolü ve tutumları, gibi hususlar üzerinde durarak, davanın aydınlatılması yönünde sorular yöneltir.

Boşanma davaları zor bir süreçtir ve bu süreçte hakim davacının öne sürdüğü boşanma nedenlerinin incelenmesini, araştırılmasını sağlayarak evlilik birliğinin sarsılma sebebini ve bu sebepte eşlerin kusur oranlarını belirler. Bu durum boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarını direk etkilediğinden hakim boşanma davasının aydınlatılması ve eşlerin kusur oranlarını ortaya çıkarmak adına sorular yöneltmektedir. Boşanma davasında hakim ne sorar diyen bireyler açısından açılacak olan davanın niteliği sorulacak olan soruların da farklılaşmasına neden olacaktır.

Ankara Boşanma Ve Tazminat Davaları

Ankara Boşanma davalarında tazminat talep etmek mümkündür. Fakat kanun hangi hallerde tazminat talebinin karşılanacağını açıkça ifade etmektedir. Söz konusu 4721 sayılı Medeni Kanuna göre boşanmada maddi tazminat ve manevi tazminat talep edilebilmesinin farklı koşulları vardır. Boşanırsam tazminat alabilir miyim diye merak eden bireyler açısından maddi tazminat koşulları şu şekilde sıralanabilir;

Boşanmada eşinden maddi tazminat talep edecek kişi, boşanmayı getiren hususlarda eşinden daha az kusura sahip olmalı ya da kusursuz olmalıdır.
Boşanmada maddi tazminat alınabilmesi için karşı tarafın kusurunun olması gerekir.
Boşanmada maddi tazminat alabilmek için evlilik içerisindeki menfaatleri boşanma nedeniyle zedelenmiş olmalıdır.
Boşanma davalarında maddi tazminat alabilmek için gerekli koşullar bu şekildedir. Boşanırsam tazminat alabilir miyim diyen kişi, boşanma davası sürecini doğru bir şekilde yürüterek eşinden daha az kusurlu olduğu ya da boşanmayı getiren olaylarda kusurunun olmadığı yönünde hakim kanaati oluşturmalıdır.

Boşanmalarda manevi tazminat alabilmenin koşulları ise, maddi tazminattan farklı olarak, boşanmayı getiren olaylarda kişilik hakları saldırıya uğramış bireyler tarafından talep edilebilir. Medeni Kanun, boşanmalarda manevi tazminat talep edecek olan kişiler açısından manevi tazminat şartlarını şu koşullara bağlamaktadır.

Boşanma davasında kendisinden manevi tazminat talep edilecek eş kusurlu olmalıdır.
Boşanmayı getiren olaylarda manevi tazminat talep edecek eşin kişilik hakları saldırıya uğramış olmalıdır.
Kusurlu eşin kabahatinin büyük ya da küçük olmasına bakılmaksızın kusurlu olması yeterlidir.
Boşanmadan kaynaklanan üzüntü ve keder, eşin kişilik haklarına saldırı olup olmadığı ve manevi tazminat miktarı gibi hususlar mahkemece karar verilmektedir.
Boşanırsam tazminat alabilir miyim diyen bireyin, boşanma davası içerisinde maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunur. Yukarıda saymış olduğumuz şartlar maddi ve manevi tazminat taleplerinin yeirne gelebilmesi için gerekli olan şartlardır. Bu şartların doğmuş olması durumunda boşanma davası içerisinde bireyler tazminat talep edebilirler. Ayrıca boşanmalarda 3. kişilere karşı da manevi tazminat davası açmak mümkündür. Örneğin aldatma nedeniyle boşanmalarda eşin aldatma davranışını gerçekleştirdiği 3. kişiye karşı manevi tazminat davası açılabilir. Burada 3. kişinin evlilikten haberdar olması esas unsurdur.
Bu yazımız da ilginizi çekebilir..

Ankara Boşanma Davaları

Ankara Boşanma için açılabilecek iki farklı dava türü bulunur. Bunlardan ilki, çekişmeli boşanma olup çekişmeli boşanma davaları, öne sürülecek hukuki sebebin ispatını gerektirdiğinden bir takım inceleme ve araştırma sürecini de beraberinde getirir. Bu yüzden çekişmeli boşanmalar gerek süre gerekse de hukuki prosedürler açısından daha zordur. Diğer yandan en kısa sürede boşanmak isteyen kişilerin açmaları gereken boşanma davası türü anlaşmalı boşanma davasıdır.

Anlaşmalı boşanma davaları tarafların tek celsede boşanma yapabilmelerine imkan sağlayan boşanma davası türü olup 4721 Sayılı Medeni Kanun’da belirtilen belirli şartların yerine getirilmesi durumunda gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu şartlar, eşlerin en az bir yıl evli kalmış olmaları, boşanma konularının tümünde eşlerin uzlaşmış olmaları ve bu uzlaşmayı hazırlanacak “boşanma protokolü” içerisinde beyan etmeleri ve açılacak anlaşmalı boşanma davası duruşmalarına katılmaları şeklinde sıralanmaktadır.

Tek Celsede Boşanma
Anlaşmalı boşanma ile “en kısa sürede nasıl boşanılır” diye merak eden kişiler, doğru bir dava süreci yürüterek tek celsede boşanabilmektedirler. Tek celsede boşanma, anlaşmalı boşanmanın prosedürlerinin etkili bir şekilde uygulanması ile mümkün olabilmektedir. Bu noktada gerek davanın açılması gerekse de davanın yürütülmesi esnasında hukuki bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. Tek celsede boşanmak isteyen kişilerin bu anlamda uzman bir anlaşmalı boşanma avukatı ile dava sürecini yürütmeleri onların ortalama 1 ay ile 3 ay arasında değişen bir sürede evliliklerini yasal olarak sonlandırmalarını sağlarken, diğer yandan boşanmanın maddi ve manevi sonuçlarında yaşayabilecekleri hak kayıplarının da önüne geçecektir.

ankara boşanma avukatı